GDPR

Varbergs Taxis integritetspolicy

Varbergs Taxis mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av Varbergs Taxi, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.
För Varbergs Taxi är integritet en del i vårt löfte till dig som kund. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet. Därför är det självklart för oss att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.
Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss på grund av att du gör eller har gjort en resa med oss, t.ex. personuppgifter som på ett eller annat sätt är relaterade till din resa.
Varbergs Taxi behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftslagen (PuL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Läs mer om PUL.
Har du några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vill utöva dina rättigheter som mer i detalj beskrivs i integritetspolicyn eller helt enkelt plocka bort dina uppgifter hos oss kan du alltid kontakta info@varbergstaxi.se


INTEGRITETSPOLICY - FÖR DIG SOM INTE HAR ETT KONTO, ELLER HAR KONTO HOS OSS.

Varbergs Taxi AB, med org.nr. 556225-9589 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). För Varbergs Taxi AB är integritet en del i vårt löfte till dig som kund. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet. Därför är det självklart för oss att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss på grund av att du gör eller har gjort en resa med oss, t.ex. personuppgifter som på ett eller annat sätt är relaterade till din resa. När vi nedan skriver ”du” avses såväl dig som är privatkund, kontokund och dig som är företagskund. Våra kontaktuppgifter Om du vill komma i kontakt med oss för frågor rörande dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter når du oss på Varbergs Taxi enklast på info@varbergstaxi.se Vår postadress är Kardanvägen 21,432 32 Varberg. Vill du ringa oss gör du det på telefonnummer 0340-165 00. Hur behandlar vi dina personuppgifter? Det är viktigt för oss att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar och vilken som är den lagliga grunden för vår behandling. Du kan även läsa om hur länge vi behandlar dina uppgifter. All insamling och behandling av dina personuppgifter görs för de övergripande syftena att utöva en resa för dig och information samt följa gällande lagar och regler. 1/3 För att utföra din resa För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vilka personuppgifter behandlar vi? Vilken är den lagliga grunden till behandlingen? Hur länge sparar vi dina personuppgifter? För att kunna komma och hämta dig. Adress och tid avseende upphämtningsplats och destination, namnet på resenären och telefonnummer till denne. Behandlingen är nödvändig för att utföra vår tjänst till denne. Vi raderar tillhörande information efter två (2) år, förutsatt att du inte har några skulder till oss. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Varbergs Taxi. Vi kan dock komma att dela dina uppgifter med våra interna och externa IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till oss. Samtliga leverantörer behandlar endast personuppgifter på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner. Överföring utanför EU/EES Varbergs Taxi behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast då vi har en laglig grund för det i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Enligt ett beslut av Europeiska Kommissionen får personuppgifter överföras till mottagare i USA, under förutsättning att mottagaren är Privacy Shield-certifierad. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA med syfte att skydda européers grundläggande rättigheter och att garantera rättssäkerhet för företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska företag som vill bli Privacy Shield-certifierade får ansöka till USAs handelsdepartement som säkerställer att företagets integritetspolicy överensstämmer med den höga säkerhetsstandarden som krävs av Privacy Shield. Dina rättigheter Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår ovan. - Återkalla ditt samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.
Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. - Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. - Rätt till rättelse: Du har möjlighet att själv ändra dina personuppgifter genom att maila oss på info@varbergstaxi.se eller ringa oss på 0340-165 00. Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter. - Rätt till radering (Rätten att bli bortglömd): Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för, om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl att fortsätta med behandlingen som väger tyngre, när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Varbergs Taxi omfattas av. - Rätt till begränsning av behandling: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta), om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning, om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen eller om du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade. - Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål (exempelvis utskick av nyhetsbrev). Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål. - Rätt att inge klagomål: Du har rätt att inge klagomål till svenska tillsynsmyndigheten (Datainspektionen, som under 2018 kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över behandling av personuppgifter. - Rätt till dataportabilitet: Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Hållbarhesarbete Varbergs Taxi AB

Varbergs Taxi strävar kontinuerligt efter att minska sin miljöpåverkan.
Vi arbetar ständigt med att kvalitetssäkran vår verksamhet och att utvecklas.
Vi är miljöcertifierade sedan 2011 enligt Säker Grön Taxi,vilket är baserat på ISO 14001.

Genom EMC (Energi och Miljöcentrum) är vi med i ett nätverk där 10 halländska företag har
gått samman för att rapportera och kommunicera våra klimatutsläpp .
I år redovisade alla deltagande företag sina resultat på tullhuset i Varberg .Miljöpolicy för Varbergs Taxi

Varbergs Taxi arbetar för att miljöanpassa verksamheten.
Det innebär att miljöbelastningen från bolagets verksamhet ska minimeras.

Detta ska ske genom att :

- Efterleva miljörelaterade lagar och förordningar.

- I hela vår verksamhet arbeta för en ständig minskad påverkan av miljön.

- Vid inköp av varor och tjänster ta hänsyn till negativa miljöfaktorer .

- Vid val av leverantör ska det läggas stor vikt vid leverantörerens miljöarbete.

- Alla i företaget strävar efter en hög miljömedvetenhet.

- Informera i miljöfrågor som är centrala för bolagens delägare och anställda
så att berörda motiveras och engageras.

- Kommunicera miljöpolicyn till alla anställda och vara tillgängliga för allmänheten.


Transportkvalitetspolicy för Varbergs Taxi

- Varbergs Taxi kommer till rätt plats , i rätt tid , på trevligt och säkert sätt.

- Varbgers Taxis ambition är att bidra till att nollvisionen uppfylls
genom ständiga förbättring i transportkvalitetsarbetet.
Hastighetsbestämmelser och övriga trafiklagstiftning utgör grunden för arbetet.

- Varbergs Taxi är medlem i Svenska Taxiförbundet och uppfyller kvalitetskraven
i God Taxitradition.


Säkerhet

Det ska vara tryggt och säkert att resa med oss.
Darför satsar vi hårt på säkerhet.
Förarna är utbildade i trafiksäker och sparsam körning (Eco-Driving).

Vi genomför regelbundet utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Alla våra fordon är miljöklassade och servas av auktoriserade verkstäder och med originaldelar.


Vi använder oss av ISA vilket är ett intelligent stöd för anpassning av hastighet.
Att hålla hastigheten gör både miljö och ekonomi en stor tjänst.Men framförallt ökar det din och andras säkerhet.
För hög hastigher är en vanlig orsak till allvarliga skador i trafiken .
Särskilt viktig är det att inte köra för fort i tätorter, där bilar samsas med gående , cyklister och lekande barn.
Isa är en väl beprövad teknik som har stor betydelse för hastighetsanpassning och trafiksäkerhet, genom att ge
föraren direktinformation om gällande hastighetsbegränsning.
Dessutom varnas föraren omedelbart vid en eventuell överträdelse.


Genomförda tester visa att ISA kraftigt bidrar till:


-Ökad trafiksäkerhet
-Lägre hastighet
-Minskad bränsleförbrukning
-Minskat slitage på fordonen
-Bättre miljö genom mindre utsläpp
-Tryggare arbetsmiljö
-Bätre transporkvalitet


Alkolås

Alla våra fordon utrustade med alkolås
Låset är kopplat till tändningen vilket förhindrar strat av bilen om alkohol detekterats.


www.fosguard.se

Förarnas behörighet

Varbergs Taxi är ansluten till en tjänst där vi automatiskt varje dag får en bekräftelse att våra förare har
giltlig behörighet att köra Taxi .


www.bky.se


Förarens säkerhet

För förarnas säkerhet är våra taxibilar utrustade med skyddskamera och GPS-styrt larm.

För att skydda passagerarnas integritet tas bildernas från kameran endast fram i samarbete med polisen .

Våra chaufförer har alltid uniform och legitimation synlig i bilen.Reser du med barn ?


Säg till vid bokningen så ordnar vi så att taxibilen kommer med monterad bilbarnstol.(Avgift 150kr)

Trafikledningssystem i framkant.

Varbergs Taxi tillämpar den senaste tekniken vad gäller GPS-styrt trafikledningssystem .
Är det något du vill fråga eller har synpunkter vad gäller miljö eller säkerhet ta kontakt via mail:

miljo@varbergstaxi.se